Ogimaawin maampii Gaanada aanji zoongitoon getinaamendamowaad awii nakwetamowaad owi yaabaji aawong maazhisewin owi nyaadizijig miinwaa agaa nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig

Dibaajimowin bigidinigaademigag

Odemiini-giizis 3, 2022 – Ottawa, Ontario, Omaamiiwinin Adakiimiwaa Gaawii Agaa Bagidinigaadesinag – Gichi Ogimaakwe-Giizhaa Agaa Yaajig Nankiiwin miinwaa Giiwedinag Nankiiwin Gaanada

Aakwaadiziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig maampii Gaanada aawan yaabijibideg miziwe kiing maazhisewin. Owi Gimaawin maampii Gaanada wiiji nakiimaan inodewiziwinan, agaa zhaabiwiijig miinwaa odenwinan dibishkowendaagozijig waajinakiindijig owi zhichigewinan age ganawendimigaaziwaad neniizaanzijig bemaadizijig miinwaa naawichigaadeg owi abi onjibaamigag aakwaadiziwin.

Noongo giizhigad, owi ntam dibishkaamigag owi bagidinigaademigag owi nyaadizijig miinwaa agaa nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin, Ogimaa Justin Trudeau miinwaa owa Gichitwaa Marc Miller, Ogimaa owi Gichi Gimaakwe-Giizhaa Agaa Yaajig Nowenjigewin, agii zhaawog odi minaajichigewin odi Canadian Zigaginige Gamig owi Mewizh Agaa Zhiwebak, wiiji yaawod gewe inodewiziwinan, agaa zhaabwiijig, waajii-ejig owi 2SLGBTQQIA+ izhidaaniwan, Gechi Piitizijig miinwaa Okomisag.

Epiichi temigag owi minaajichigewin, owi Gimaawin maampii Gaanada agii aanji waawiindamaage ado gagetnaamendamowaad awii aabji wiiji nakiimaa-aad inodewiziwinan miinwaa odenwinan awii nakwetamowaad maanda mazinwe kiing maazhisewin. Owa Ogimaa Justin Trudeau agii debinaanan gikinomaadiwinan gewe Gechi Piitizijig minwaa Okomisag owi ezhi gichi piitendaagwog aabjitaang maanda nankiiwin.

Apii agii shkwaa temigag owi minaajichigewin, owi Gimaawin maampii Gaanada agii bagidinaan ado dibaajimowiniwaa owi dibaachigaademigag aanin owi nakiiwin agaa daapenjigaadeg owi biboon agaa bimisemigag zhiwe owi Gichi Gimaa Miikaans awii Nakwetamang Nyaadizijig miinwaa Agaa Nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ Bemaadizijig. Owi Gichi Gimaa Miikaans aawan owi Gichi Gimaa maampii Gaanada ado miigwewin owi Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin. Maanda wiindamaagewin age agii nisidwinaanaa-aa niigaan awaani temigag nakiiwin woshme awii maajiishkaatoong newen gimaawin ado waawiindamaagewinan.

Wiindamaagewin age agii baginidinigaademigad gewe maagwejig waaji naakiinjigaaziwaad owi Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin ezhinikaademigag Owi E'Piichitaang Wiindamaagewin owi Nyaadizijig miinwaa Agaa Nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ Bemaadizijig Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin. Owi Gimaawin maampii Gaanada aabidendimoog awii ado waawiindamaagewin awii aabajitaawaad nakiiwaad wiiji-nakiimigaaziwaad kiinsan miinwaa waasa wekamig gimaawinan, Giizhaa Agaa Yaajig Bemaadizijig, inodewiziwinan miinwaa agaa zhaabiwiijig, miinwaa Giizhaa Agaa Yaajig kwewog miinwaa 2SLGBTQQIA+ miinwaa wiijii-ewinan awii mina-maajiishkaang owi Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin miinwaa awii nakwetamowaad owi maazhisewin gewe nyaaadizijig miinwaa agaa nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig kwewog miinwaa kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig maampii Gaanada.

Nakwetamowaad owi aabijisemigag aakwaadiziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig aawan miziwe ogimaawin naazikaagemigag, owi nendowendaagwog naagidowing newen mina bimaadiziwin nyaagijigewinan aawiying akiing maamowi daawing, miinwaa kina Gagwedwewinan owi Gwayak Dodaagewin. Ndo nakiiwinaa gaawii wiikaa ada nigaasesino manjigwa piichi gnesh agaa zhaabwiijig, inodewiziwinan, miinwaa odenwinan zhiibendamowaad maanda gichi kiing maazhisewin. Nga gagwekwendamami ndo maajiishkaachigewinan gichi wiisgendamowin nisidwenjigaadeg miinwaa agaa zhaabwiijig makwenimindwaa, awii ekwaasemigag maanda maazhisewin – epiichi nakiiwaad gewe agaa zhaabwijig awii noojimowaad.

Gikinotwaabiiganan

"Maanda gechi piitendaagwog dibishkaawin, ndo aanji waawiindamaagemi owi Gimaawin maampii Gaanada mashkowendamowin awii aabaji nakiimaawaad gewe agaa Zhaabwiijig, inodewiziwinan miinwaa odenwinan awii ekwaasemigag owi maanzhisewin owi gewe nyaadizijig miinwaa agaa nisigaazijig. Gaawii wiikaa nga nenimaasiinaanig gewe agaabi giiwesiwaad miinwaa nga minaadendaanaanin makwenimigaaziwaad owi gagetin nakii-aan awii zhichigaadeg woshme e'nishin niigaan ayaawong, zhiwe kina gwayaa awii waankiid onji aakwaadiziwin. Gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag, miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig noongo giizhigad, miinwaa ensa giizhigag, gdo aasgaabiwitaago ne-aab awii debinaman gdo mashkowiziiwin miinwaa gdo ayaawin."

Owa Gichitwaa Justin Trudeau, Ogimaa maampii Gaanada

"Ndo dowendaan awii nisidwendamaang owi mashkowendamowin miinwaa zoongendamowin gewe Ntam Inakaanewiziwinan, Eshkiimewi, Wiisakode miinwaa 2SLGBTQQIA+ inodewiziwiniwaan,agaa zhaabwiijig, odenwinan, wiijii-ewinan, miinwaa niigaan wiidojig owi ado gigetinaami giigidotamaagewin. Ndo minezinaa gdo giigidotamaagewin miinwaa zhinomaagewin; ndo ishpendamaang aawan awii wiiji nakiimigoweg awii ekwaasemigag owi aakwaadiziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezenag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig. Ngii gikendaanaa yaa-aabi niibna temigad nakiiwin awaa zhichigeng miinwaa ndo mashkowendaanaa awii waabmdamaang maanda nakiiwin giizhichigaademigag."

Owa Gichitwaa Marc Miller, Naagaanizid Gichi Gimaakwe – Giizhaa Agaa Yaajig Nankiiwin

"Giizhaa Agaa Yaajig iniwewiniwaan miinwaa inaadiziwiniwaan tenon owi ode'winiwaa gewe Ntam Inakaanewizinan, Eshkiimewi miinwaa Wiisaakode odenwinan, gikinwaajinaagoziwin miinwaa wiiniwaa giizhendamowaad. Gewe aawiwog gechi piitendaagwog owi aasgaabiwitaagewin, nojimowin, miinwaa waankiiwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag, miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig. Canadian Ondiziwin adaa aabaji aasgaabiwitaan maajiishkaachigewinan nyaadmaagiwaad Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag, miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig ne-aab debinamiwaad ado iniwewiniwaa miinwaa inaadiziwin gikendaasowin, miinwaa maatokiiwaad ado dibaajimowiniwaa wiinwaa ezhi-giizhiwewaad."

Owa Gichitwaa Pablo Rodriguez, Naagaanzid Canadian Ondiziwin

"Maampii Gaanada, Giizhaa Agaa Yaajig kwezensag miinwaa kwewog gichi woshme megwaach ada nakweshkaanaa-aa gikinowaajinaagiziwin onjibaamigag aakwaadiziwin dash gewe gaawii Giizhaa Agaa Yaajig kwewog. Nga aabaji miigwenaa zhoonyaa gewe waaji nakiimigig awii zhitowaad miinwaa bamibidetowaad nankiiwinan gnowenjigaaziwaad miinwaa aasbaawitaagaaziwaad Ntam Inakaanewiziwinan, Eshkiimewi, Wiisakode miinwaa 2SLGBTQQIA+ inodewiziwiniwaan miinwaa agaa zhaabwiijig. Aanjitoong owi inendamowin dibaasenjigaademigag epiitendaagoziwaad kwewog gaawii wenpansino dash wiigwa nga aabajiikaanaa. Maamowi, aga gashkitonaa Gaanada woshme awii waankiiwendaagwog miinwaa digowenimigaaziwaad gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog miinwaa kwezensag."

Owa Gichitwaa Patty Hajdu, Ogimaa owi Giizhaa Agaa Yaajig Nankiiwin Gaanada

"Owi Gimaawin maampii Gaanada nisidwinaan owi, aanowi gwa kina gdo ayaanaa dibiniweziwin awii waankiiwendamang miinwaa naagidowenimigowin gdo odenwininaani, gaawii maanda agii aawizino niibna Giiizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+bemaadizijig. Ayaa-aabi niibna temigad awaa zhichigeng awii aanjichigaademigag maanda. Ndo mashkowendam awii aabaji nakiimigwaa gewe Giizhaa Agaa Yaajig waajii-ejig, odenwinan miinwaa waaji nakiindijig, akiinsan miinwaa waasa wekamigan, miinwaa yaa-aabi aanin awii naadmaageng awii ekwaasemigag owi aakwaadiziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig kwewog, kwezensag, miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig. Maanda digosin gagaandinigaademigag bezhigoong gikowaabmjigewin miinwaa odena waankiimigag naagaanendaagwog gewe Ntam Inakaanewizinan, Eshkiimewi miinwaa Wiisaakodeg miinwaa digo zhito-aang gichi gimaa naaknigewin nisidwaabmjigaadeg Ntam Inakaaneziwinan gikowaabmjigewin nakiiwin aawang nendowendaagwog nakiiwin."

Owa Gichitwaa Marco Mendicino, Nagaazid owi Bemaadizijig Waankiiwaad

"Noongo giizhigad miinwaa ensa giizhigag, ndo makwendaanaa owi gagetin nakiiwin miinwaa gichi niibna giigidowinan agaa ozhinaagwog shkwaach biboon agii bagidinigaademigag owi 2021 Nyaadizijig miinwaa Agaa Nisigaazijig Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ Bemaadizijig Gichi Kiing Bimaakwiing Naaknigewin. Inodewiziwinag miinwaa agaa zhaabwiijig, Giizhaa Agaa Yaajig odenwinan miinwaa wiijii-ewinan, 2SLGBTQQIA+ naagaanwijigejig, genodamaagwjig miinwaa gekendaasojig – gdo noondaagwo, gwaabmigwo, miinwaa ndo maada`oonidamami gdo wiisigitowin miinwaa sidawendamowin. Ndo wiiji odinimaangani gaabiwimigwo."

Owa Gichitwaa Marci Ien, Naagaanzid gewe Kwewog, Gikinwaajinaagozi Naasaab azhi Waabmindwaa miinwaa Eshkiniigjig

"Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig dibiniweziwin adaanaa-aa awii yaamiwaad inaaknigewin nyaagdowenimigiwaad gaawii maanaaji dodiwaasiiwog. Ngii gikendaanaa woshme nakiiwin ndowendaagwod miinwaa ndo mashkowendamami awii gagwekwendaagwog misenjigaadeg mina aawong, naasaab dodamowin, miinwaa dagwiyaang inaaknigewin menaadenjigaademigag newen dibiniweziwinan gewe Giizhaa Agaa Yaajig Bemaadizijig miinwaa gnowenjigaaziwaad Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig noongo giizhigad miinwaa niigaan ani aawong."

Owa Gichitwaa David Lametti, P.C., Q.C., M.P., Naagaanzid owi Inaaknigewin miinwaa Gichi-ogagidoodamaaged maampii Gaanada

"Ndo aabajitaami wiiji-nakiindiyaang gewe Giizhaa Agaa Yaajig wiiji nakiindiwin, Giiwedinang odenwinan miinwaa kina ogimaawinan awii naawichigaadeg owi abi onjibaamigag aakwaadiziwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig Kwewog, Kwezensag miinwaa 2SLGBTQQIA+ bemaadizijig. Newen gechi piitendaagwog zhoonyaa awii miigweng owi aabajikaaziwinan, aakwaadiziwin nigaasijigaademigag, miinwaa aasgaabiwitaagewin gewe agaa zhaabwiijig naadmaagaaziwaad nakweskamowaad nendowendaagwog zhiwe odenwininan Giiwedinong miinwaa Giiwedinong-mekwamiikaag. Nodo gimaawinaa niigaan ani zhaa owi wiiji-nakiindiwin awii bigamwidoong nendowendaagwog aanjisewin miinwaa awii ekwaasijigaadeg niibiwitoong aakwaadiziwin."

Owa Gichitwaa Daniel Vandal, P.C., M.P., Naagaanzid Giiwedinong Nankiiwin Gaanada

Nigika debwewinan Quick facts

E'nowendaagwog nikaaziwinan

E'digosing aankobijiganan

Contacts

Woshme gego awii gikendamowaad, debaajimag enkamigag adaa ginonaa-aan:

Justine Leblanc
Enkamigag Debaajimajig Zhibiigenini
Nakii gamig owa Gichitwaa Marc Miller
Naagaanizid Gimaa Kwe – Giizhaa Agaa Yaajig Nankiiwin
justine.leblanc@rcaanc-cirnac.gc.ca

CIRNAC Enkamigag Debaajimajig:
Waasamo biiwaabikons zhibiigan: RCAANC.Media.CIRNAC@sac-isc.gc.ca
Giigido biiwaabikons gindaasowin: 819-934-2302

Aabaji digobizan

Wiijii-en owi dinaangidoniwin gewe Giizhaa Agaa Yaajig Bemaadizijig maampii Gaanada:

Twitter: @GCIndigenous
Facebook: @GCIndigenous
Instagram: @gcindigenous

Gdaa bozibiige awii debinaman ndo dibaajimowin bigidinigaadeg miinwaa dinaangidoniwinan zhiwe RSS biindigewesing. Woshme gego awii gikendaman awaazhi bozibiigewin, ginowaabmdan www.cirnac.gc.ca/RSS.

Ihuaqhiyauyuq ublua:
sasasas