ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓᑕ ᑲᑎᒪᔪᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᖓ: ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᖃᕐᐸᑦᑐᑦ, ᐋᑐᕗᐊ, ᕕᕗᐊᕆ 5, 2018

ᐅᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑦᑐᕆᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᓯᑐᓛᑐᔅ / BDO ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᓐᖏᑕᖏᑦ ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐅᑦᑐᕆᓐᖏᑕᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ

ᐱᔾᔪᑎᖓ: ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᑖᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓ (ᐊᕙᓗᒃᓴᖓ) ᖃᐅᔨᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐋᕿᒃᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒋᔭᖏᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᖏᑕ; ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᑲᑐᑎᔭᐆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᔪᒪᔭᒥᖕᓄᑦ ᑐᕌᖅᑕᒥᖕᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ:
ᑭᒡᒐᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔪᑦ, ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔪᓂ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᑎᑦ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓯᖃᑎᒌᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒃᑐᑦ. ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐸᒡᕕᓴᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖏᓂᖏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᓯᒪᓐᖏᓚᑦ, ᑭᓯᐊᓂᒃ ᑕᐃᑯᓇᓂ ᐊᐱᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ.

ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ:
ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᓚᐅᖅᓂᒃᑦ ᑲᑎᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ 6-ᖑᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ:

 1. ᐊᑕᖏᖅᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ
 2. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐱᒡᒐᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖃᕐᓂᖓ ᓄᓇᓕᖃᕐᓂᖓᓗ
 3. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐱᒡᒐᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑏᓐᓇᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒡ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖃᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒡᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖓ
 4. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
 5. ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔭᖃᕐᓂᖅ ᐊᕙᑎᒋᔭᕐᒥᒃ ᐱᒻᒪᑐᒃᓯᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᐆᒪᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᓂᕆᔭᖓᓂᒃ
 6. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᔫᓂᕆᔭᖓ

ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓇᓲᑎᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᓯᖃᖅᖢᑎᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᒥᑭᔪᓂᒃ ᐊᑖᒍᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐃᖕᒥᒃᑯᑦ ᓂᓪᓕᖅᐸᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓛᓐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑭᕐᓂᕋᖅᓯᒪᕙᒃᖢᑎᒃ.

ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒪᓐᖓᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᖓᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓᓄᑦ, ᑕᐃᒃᑯᓂᖓᓗ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒥᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᓗ ᐊᒥᓱᓄᑦ-ᐃᑎᒍᒥᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦᑕᐅᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᑎᑕᐅᓯᒪᖕᒥᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᐅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅᐸᓯᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕋᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.

ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑐᖓᕕᒃᓴᓕᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓᓂᒃ

ᑐᑭᑖᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪ ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐃᓐᓇᐅᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓐᓇᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑐᑭᓕᐅᕈᑕᕙᒡᖢᓂ ᐅᑯᐊ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕗᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᖅᑕᖃᕋᓂ ᓇᓕᐊᖕᓂᒃ.

"ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓱᓂᐅᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅ; ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᑦᓯᐊᕐᔫᒥᒍᑕᐅᓗᓂ, ᐃᓱᒪᔪᖓ ᐊᑲᐅᓈᒻᒪᕆᒐᓱᒋᓪᓗᒍ ᑕᑯᔪᒪᒐᔭᕐᑕᕗᑦ ᑕᒪᑐᒪᖓᑦ" - ᐳᕆᓐᑕᓐ ᒫᕐᓱᓪ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᑕᒪᒃᑭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕ

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᐱᖁᑎᑦ:

 1. ᑭᓲᕙᑦ ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᑦ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒧᑦ?
 2. ᑭᓱᓪᓚᕆᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᕙ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑎᒌᒍᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐆᒃᑐᖅᑕᐅᓪᓗᐊᖅᐸᑦ ᕿᓂᖅᑕᐅᓗᑎᒃ?

ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᑭᓐᖒᒪᓇᖅᑐᑦ

 • ᐊᒥᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓯᒪᓕᕐᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖏᓗᐊᕐᓂᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᒥᒃᓵᓄᑦ (ᓲᕐᓗ, ᑲᑎᒪᒍᑎᖃᕋᑖᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᒥᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐊ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)
 • ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᖅ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ
 • ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᖏᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖃᐃᓐᓇᕆᐊᖅ, ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ
 • ᑐᓐᖓᕕᒃᓴᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᔪᒃᓴᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᑎᒍᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᕆᐊᖅ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ

ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᑲᑐᑎᖃᑎᒌᓪᓗᓂ ᐸᕐᓇᒋᐊᖃᓂᐅᑉ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ

 • ᐊᒥᓱᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖓᓂᒃ, ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᐸᕐᓇᒋᐊᖃᓂᕐᒥᒃ ᓱᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒋᐊᖃᕐᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕋᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᕐᑎᓄᑦ
  • ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕐᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᒃᓴᐅᒋᕗᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ
  • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᔪᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᑎᒃ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᐸᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ "ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ" ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓗᑎᒃ
 • ᐊᒥᓱᐊᓘᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᕐᕈᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑐᑦ ᐊᖅᑯᑎᓕᐅᕆᐊᖃᓂᕐᒥᒃ, ᐱᑐᖃᑎᒌᒋᐊᖃᓂᕐᒥᒃ, ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ; ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔭᕆᐊᖃᑐᑦ ᑲᑐᑎᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᕙᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᑎᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ
 • ᑲᑎᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓕᕆᓂᐅᑉ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐅᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ:
  • ᑕᕝᕙᓂ Grays Bay,ᒥ ᑐᓚᑦᑕᕕᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ, ᐆᑦᑐᑎᑦᓯᐊᕙᐅᔫᒃᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐱᖓᔪᖃᕐᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓂᕐᒧᐊᖓᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᑭᒃᓴᕐᑐᑦ
  • ᐊᖅᑯᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᐅᑏᑦ Slave,ᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᒐᔭᕐᑐᒃᓴᐅᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ

ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᓂᐊ

 • ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᓂᐊ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓱᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕐᑐᒃᓴᐅᒋᐊᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᑎᒃᓴᖅ
 • ᐳᓱᕈᕐᓗᓐᓄᑦ ᑖᒃᓯᔭᐃᔭᕐᑐᒃᓴᐅᓂᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐅᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓕᕆᕐᑐᒃᑯᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐆᒻᒪᕐᑐᑎᓄᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᖏᔪᐊᓘᓂᕐᓴᐅᒌᕐᒪᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐊᑭᓕᒍᓯᓂᑦ)
 • ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᓯᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒍ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᑎᒃᓴᐅᔪᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑎᓪᓗᒍ ᐱᓕᕆᖃᓯᑎᖃᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑎᓂᒃ

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑭᖕᖑᒪᒋᔭᐅᔪᑦ

 • ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᖃᓯᐅᑎᒋᐊᖏᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᑖᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓕᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᕐᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ (ᓲᕐᓗ, ᓄᓇᒥ ᐅᖄᓚᐅᑎᓄᑦ ᐱᑐᒍᑏᑦ, ᐅᐊᔭᒐᓴᐃᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕈᑏᑦ) ᕿᒥᕐᕈᓕᕐᐸᑕ ᓴᓇᒋᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ
 • ᐊᖅᑯᑎᖃᓕᕐᐸᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑑᑉ ᐃᑭᕋᖓᓂ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓂᐅᔭᕐᒪᑦ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ
 • ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᓱᓇᕐᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕋᔭᕐᓂᖏᑕᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐅᓪᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐱᒡᒐᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖃᕐᓂᖓ ᓄᓇᓕᖃᕐᓂᖓᓗ

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᐱᖁᑎᑦ:

 1. ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᓗᐊᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᓄᖏᑦᑐᓐᓇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ?
 2. ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐃᓚᒌᓕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ?

ᓱᓕᕆᔨᐅᓂᖓ ᓄᓇᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑎᓕᕆᔨᑦ

 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑐᑦᓴᐅᕗᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᖏᓐᓇᕆᐊᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᕆᐊᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᒃᒧᑦ ᑐᕌᕈᑎᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅ 1
 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᒃᓂᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᑲᑎᓐᖓᖏᑎᓪᓗᒋᒃ, ᑭᖑᕙᕆᐊᑕᐅᑲᑕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖏᒻᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐃᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᔨᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᖃᖏᑉᐸᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᑲᔪᓯᖃᑕᐅᔪᒃᓴᐅᒻᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐅᕈᑎᓄᑦ

ᓱᓕᕆᔪᒃᓴᐅᓂᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ

 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᐊᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᓗᑎᒃ ᐃᓅᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓐᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᐅᑉ, ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕋᑕᐅᓂᐊᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᕆᐊᖅ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐸᐃᕆᕕᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᖅ)
  • ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐳᓚᕋᕐᑐᒃᓴᐅᓂᖅ ᓄᓇᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᖃᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ
 • ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕋᑕᐅᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕘᑦᑕᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᒪᒃᑐᑦᓂᓄᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ

ᓱᓕᕆᔪᒃᓴᐅᓂᖓ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐊᑦ

 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅ 2 sᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ
  • ᓲᕐᓗ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᖃᓂᐊᒍᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖏᑕ, ᓲᕐ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᒪᓂᒃ ᓯᓚᕐᑐᕐᓴᕐᕕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ 6,ᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐊᓐᑎᐊᐅᒥ ᐊᔪᖏᐅᑎᖃᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᑲᑐᑎᓪᓗᑎᒃ
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕐᓴᐅᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᑎᒍᑦ
  • ᓲᕐᓗ, Laurentian,ᒥ ᐊᒻᒪ Lakehead,ᒥ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕕᓐᓂ ᐃᓕᓴᐃᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑎᑐᑦ; ᐃᓕᓴᕇᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᒡᒍᔪᑦ ᐱᔭᕇᑐᐊᕋᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ
 • ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᓯᓚᒃᑐᕐᓴᕕᖃᕆᐊᖃᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᕐᒪᑦ ᑐᓴᕈᑎᑎᒍᑦ ᐱᑐᒍᑎᖃᑦᓯᐊᕐᑎᓐᓇᒍ ᓇᒧᓕᒫᒧᐊᖓᔪᒥᒃ

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ

 • ᑭᓐᖒᒪᔭᐅᓗᐊᕐᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓗᑎᒃ ᑲᔪᑎᑦᑕᐅᔪᒃᓴᐅᕗᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓪᓗᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖅ, ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓂᖅ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᖃᓂᒃᑯᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓯᒋᐊᖃᓂᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᐅᓗᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᕐᓱᕈᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖁᓛᓂ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᑕᐅᔪᒃᓴᐅᕗᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᑐᖃᖓᓂ (ᓲᕐᓗ ᐃᓕᐊᓕᓵᕐᑐᑦ)

ᓴᖏᔫᓂᖅ, ᑲᔪᓯᑏᓐᓇᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒋᖏᑑᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᒃᓴᐃᑦ

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᐱᖁᑎᑦ:

 1. ᑭᓲᕙᑦ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ?
 2. ᖃᓄᐃᑐᓪᓚᕆᖕᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒌᒃᓱᕐᕕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ?

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᕐᑐᒃᓴᐅᓂᖏᑕ ᓄᓇᒥᑦ ᐲᔭᐃᕙᑦᑐᑦ

 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒃᓴᓂᒃ ᐲᔭᐃᔩᑦ ᒪᕐᕈᓪᓗᑎᒃ ᑲᒪᔨᓪᓚᕆᐅᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ
 • ᐊᒥᓱᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖏᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕙᓗᒃᓴᖓ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᒥᑦ ᐃᒪᕐᒥᑦ ᐲᔭᐃᕙᑦᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑲᒪᖃᑕᐅᒋᐊᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕋᔭᕐᑐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᒐᓱᐊᕈᑎᖃᖏᓐᓂᕐᓴᐅᒐᔭᕐᒪᑕ ᒐᕙᒪᓂᒃ
 • ᓂᐅᕐᕈᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᑦᓯᐊᕙᐅᔪᕆᔭᐅᕗᖅ (ᓲᕐᓗ ᐱᔭᐃᖏᖔᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ); ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓂᐅᕐᕈᔪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᓂᒃᑯᑦ

ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ

 • ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᖏᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅ 3 ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ
  • ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᖏᓐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕐᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᑭᓐᖒᒪᔭᐅᔪᑦ, ᖃᐅᔨᓴᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᐃᕐᓗᑎᒃ
  • ᓇᑉᐸᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᒪᑭᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᒻᒪᒃᔭᑦᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ
 • ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᕗᖅ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᒋᐊᖃᓂᐊᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᑉ
 • ᐊᕙᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᒐᓱᐊᕐᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ
 • ᐃᓪᓗᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑕᐅᕗᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕆᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᓯᒋᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᐅᕈᖁᑎᒃᓴᒥᓂᒃ
  • ᓲᕐᓗ, ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᓪᓗᖁᑎᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓴᐃᒪᖓᓕᒪᑲᓴᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᐸᖏᑕᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᔪᕈᑎᒋᓪᓗᒍ
 • ᓄᖃᖔᕐᑎᑕᐅᓂᐊ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᖃᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᕐᕐᑐᒥ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓚᐅᖏᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᐅᓕᕐᑎᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖃᕆᐊᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕆᓴᖏᑦ ᐊᕐᓱᕈᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓇᓂᓯᓇᓱᐊᕆᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐸᕐᓇᒃᓯᐊᕐᓯᒪᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒋᓇᒍ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓪᓕᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒃᓱᐃᓂᖅ

 • ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᐸᑦᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᓪᓚᕆᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᔨᓄᑦ; ᐊᓯᔾᔨᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᑭᖑᕙᒃᓴᑎᓐᓄᑦ (ᓲᕐᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᔪᐊᕐᓯᒪᒐᔭᕐᒪᑕ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᕐᑎᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᑎᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒥᓪᓗ) ᐊᒻᒪ ᐱᕆᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕋᔭᕐᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᖃᕆᐊᖃᓗᑎᒃ
  • ᓲᕐᓗ, ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᑐᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᓴᐅᖃᑦᑕᓕᕐᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᖓᕕᓕᓂᐅᕐᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ
  • ᑖᒃᓯᔭᐃᔭᕆᐊᖃᖏᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᒻᒥᑰᕐᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᕋᓱᐊᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᒃᑯᑦ
 • ᐃᓕᓴᐃᒍᑏᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓄᑦ
 • ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᑐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖃᑦᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᒋᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᔅᓇᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ

ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᖅ

 • ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᖃᓄᕆᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᓱᕈᕐᓇᕐᐸᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓂᕐᓱᒋᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᕐᓱᒋᓪᓗ ᓇᒧᖓᕐᑐᒃᓴᐅᒋᐊᖅ ᑭᓱᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᑭᓯᕋᓗᓂ
 • ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᓇᒻᒪᓇᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑮᕐᓯᒪᖏᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒧᐊᖓᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᒃᓴᐅᔪᑦ ᑭᖑᕙᖏᓪᓗᑎᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᒃᓴᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᒃᓴᐅᓂᖓᓂ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᐱᖁᑎᑦ:

 1. ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ?
 2. ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᓚᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ?
 3. ᖃᓄᐃᑐᓪᓚᕆᖕᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒌᒃᓱᕐᕕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ?

ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ

 • ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓂᓪᓕᐅᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒪᔪᒃᓴᐅᕗᑦ "ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᒃ" ᐱᓯᒪᔪᖅ ᑐᕌᖓᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅ, ᓄᓇᒥᒃ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᒻᒪᕆᓐᓂᕐᒥᒃ
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐊᒍᑦ) ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᑎᒃ; ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᓗᒋᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᐸᑦᓯᒪᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᓕᕐᒪᖔᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᒻᒪᖔᑕ, ᖃᐅᔨᒪᓂᑐᖃᒥᒍᑦ ᑎᑎᕋᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕐᐸᑦᓯᒪᓂᐊᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ

 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᐅᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᒻᒪᕆᖕᒧᑦ, ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᓯᐅᓯᒪᕐᒪᑕ; ᐊᑲᐅᓈᕋᔭᕐᐳᖅ ᑲᑎᕐᓱᐃᒋᐊᖅ ᑐᐊᕕᕐᑐᒃᑯᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᓄᓯᖃᕐᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ)
 • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ (ᓲᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᐊᖅᑭᒃᓱᐃᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᑐᓂᒃ, ᐃᓪᓗᒃᓴᓕᐅᕐᓂᒃᑯᓪᓗ, ᐊᓯᖏᓪᓗ); ᐊᑐᕐᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᓇᓱᐊᕐᑕᖏᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕐᐸᑕ ᓱᓕᔪᒃᑯᑦ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᖃᓂᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ

 • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᓕᐅᕋᓱᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐅᖃᕐᑐᖃᓚᐅᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᐅᖏᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᖃᖃᑎᒋᒍᑕᐅᒻᒪᑕ
 • ᓄᓇᓖᑦ ᓯᕗᓕᐅᕆᔪᒃᓴᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒋᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᕐᑕᐅᑎᑦᓯᒋᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᑎᖃᓂᐊᕐᑎᓗᑎᒃ
  • ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ
  • ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ
 • ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᕕᓃᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕙᖏᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑲᑎᒪᔪᖅ ᐅᖃᓚᐅᕋᓗᐊᕐᑎᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᓕᒫᕕᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ
 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ
  • ᓲᕐᓗ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒃᓴᒥᒃ ᐊᔪᕐᓴᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᑮᓚᐅᔭᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒃᓴᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᒐᔭᕐᑐᒥᒃ
  • ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐊᑭᓕᒋᐊᓕᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᕐᒃᓴᓂ ᑲᑎᕐᓱᐃᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃᓴᐅᔪᖅ ᓱᓇᓂᒃ ᑭᓐᖑᒪᔭᖃᒪᖔᑕ ᓯᕗᓂᐅᓂᐊᕐᑐᒥ
 • ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓂᕐᓴᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᐃᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᔪᑦ

ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐊᕙᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑏᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ

ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᑎᓴᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ:

 1. ᖃᓄᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ/ᐊᑐᖅᓯᒪᓂᑯᒋᔭᖏᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱ?
 2. ᑭᓱᓂᓪᓚᕇᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᑎᑦᑎᖃᑎᒌᖕᓂᐊᕐᓗᓂᓗ?

ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ

 • ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᕐᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓪᓚᑦᑖᕐᓂᒃᑯᑦ
 • ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕈᑕᐅᕙᖏᒻᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓂᐊᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐊᑕᖏᕐᓗᒋᑦ ᐆᒃᑐᕋᐅᑎᐅᔪᑦ)
 • ᓲᕐᓗ, ᐱᓕᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓂᕐᓴᐅᒻᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᒃᐸᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ

 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓇᓇᐃᑦᓯᐊᕐᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᖃᓄᐃᓗᕆᐊᖃᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᓕᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ
  • ᓲᕐᓗ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᕐᓱᐃᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ
  • ᐱᕕᒃᓴᖃᑦᓯᐊᕐᒪᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᒋᐊᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖃᓱᐊᕐᑎᓂᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᖃᓗᓂ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᕐᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᐊᓂᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᒧᐊᖓᓂᖏᑦ (ᓲᕐᓗ, ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᑲᔪᑎᒋᐊᕋᔭᕐᒪᖔᑕ)
 • ᐅᓄᕐᓂᕐᓴᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕐᐸᖏᒻᒪᑕ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ
  • ᓲᕐᓗ, ᑐᑦᑐᐃᑦ ᓇᒧᓐᖓᕐᑕᕐᓂᖏᑕ ᓄᒃᑕᕐᕕᖏ ᐊᒻᒪ ᓄᕐᕆᐅᕐᐸᓐᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᐅᔪᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓕᕐᐸᑕ
 • ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑦᓯᐊᕐᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖃᖅᑳᕐᓯᒪᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ
 • ᐸᕐᓇᐃᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖃᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒥᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᒋᓗᒍ ᐅᖃᖃᑎᖃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᑐᑦ

 • ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ ᖃᐅᖦᓇᓱᑦᐊᑎᕐᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᓇᕋᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ
 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᓯᖏᓗᐊᕐᐸᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᐅᑎᒃᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
 • ᐃᓚᒋᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᕐᐸᒻᒪᑕ, ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓂᒃ ᒥᓂᑦᓯᒍᑕᐅᓕᕐᓱᓂ ᑮᓇᐅᔭᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ

ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ

 • ᐅᖃᐅᓯᖅ "ᓴᐳᒻᒥᓂᖅ" ᑐᑭᓕᒃ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒥᒃ; ᐅᖃᐅᓯᕐᓯᒃ ᐊᓯᔾᔨᒍᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᑐᕌᖓᓂᕐᓴᐅᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᓱᓇᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒻᒪᖔᑦᑕ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᐳᓐᓂᐊᕋᓱᐊᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑕ?
 • ᐅᖃᐅᓯᖅ "ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᖅ" ᑐᑭᓕᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑑᑉ ᐊᕙᑎᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᓴᑦᓯᐊᖏᑦᑐᖅ; ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖓ ᐅᖃᓗᐊᕐᓱᓂ, ᐊᑲᐅᓈᖏᑦᑐᖅ

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐃᑦ

 • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᐊ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖃᑦᓯᐊᕐᐳᖅ ᐅᖓᓯᑦᑐᐊᓘᓂᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᕐᑐᑦ ᓱᓇᕈᑎᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᒍᓐᓇᐅᑎᒃᓴᓂᒃ
 • ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕐᑐᑦ 17% ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᑐᕌᒐᖃᕈᑕᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ
 • ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᐊᒃᑐᕐᑕᐅᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖓᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᒋᐊᖃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᕆᒐᔭᕐᑕᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᕐᑕᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᒥᑭᒋᐊᓕᕆᒡᕕᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᐅᓪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ)

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᔫᓂᕆᔭᖓ

ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᑎᓴᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ:

 1. ᑭᓱᓂᒃ ᓄᓇᒥᖕᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᓄᓇᖁᑎᒋᔭᕐᒥᓅᖓᔪᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᖑᖃᑎᒌᓄᑦ?
 2. ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐱᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᔪᓂᒃ ᐊᔪᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓂᖓᓂ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᒐᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᖁᓕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᓂᒡᓗ 10-20-ᓂᒡᓗ ᐊᕐᕋᒍᓂᐊᖅᑐᓂᒃ?

ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ ᐱᓕᕆᔪᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ

 • ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ (ᕿᓂᕐᓂᑦ) ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᔪᒃᓴᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ
 • ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᓂᕋᕐᑕᐅᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᑎᓄᑦ, ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᕐᑐᖅ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᕙᓐᓂᐊᓄᑦ
  • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᐅᑉ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ
 • ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐊᔪᖏᑦᑎᑦᓯᓂᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᑦᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᐊᕐᑎᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᓄᑦ ᓄᓇᖃᑲᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ; ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ
 • ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ (ᐊᑯᓂᓂᑕᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑕᐅᖏᑦᑐᑦ) ᑐᑭᓯᐊᑎᑦᓯᕙᒻᒪᑕ ᓱᓕᖏᑦᑐᓂᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓱᓇᕐᕈᑎᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᒍᑕᐅᖑᓐᓇᕐᑐᓂᒃ
 • ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᐱᖃᓂᕐᓴᐅᒋᐊᓖᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᓂᑦ (ᓲᕐᓗ ᓇᓄᐃᑦ ᑭᒍᑎᖏᑦ, ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ)
 • ᐊᑯᓂᐅᖏᑦᑐᒧᐊᖓᔪᑦ ᑲᒥᓴᓇᐃᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ (ᓱᕐᓗ ᒪᕐᕉᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓇᓂᐃᓐᓇᖅ) ᓄᖅᑲᖓᒍᑕᐅᕙᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖃᑎᒋᒋᐊᖃᕐᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᐅᕋᓱᐊᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᖅ

 • ᐸᕐᓇᒍᑎᓕᐅᕆᐊᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕈᑎᖃᕐᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᓕᕆᒍᑎᒃᓴᓂᒃ (ᓲᕐᓄ ᑐᓚᑦᑕᕐᕖᑦ ᐃᑎᔪᒥ)
  • ᐅᓪᓗᒥ ᐱᓕᕆᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔫᑎᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᔪᒃᓴᐅᕗᑦ (ᓲᕐᓗ ᒥᑦᑕᕐᕖᒃ ᔅᓚᐃᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐲᔭᕐᑕᐅᓕᕐᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᑕᐅᓪᓗᓂ)
 • ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑦ ᓄᐃᑕᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᖃᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᖓ ᓇᒻᒥᓂᖃᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᒃᑯᑦ
  • ᑲᓇᑕᒥ ᑲᔪᖏᕐᓱᐃᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᐱᒻᒪᒃᓴᕐᓯᒪᓕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, "ᐊᑦᑕᕈᓱᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎᒃ" ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐃᑦ

 • ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑭᒡᒐᕐᑐᕐᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ
  • ᓲᕐᓗ, ᑖᓐᓇ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖓᓄᑦ ᓯᓚᐊᕐᔪᐊᒥ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᒪᑐᐃᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᒃ ᐊᖅᑯᑎᐅᒋᐊᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᑐᖅ ᑕᐅᕙᓂ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᔫᑳᓐᒥᒃ
 • ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑲᔪᖏᕐᓱᕐᑕᐅᔪᒃᓴᐅᕗᖅ, ᓲᕐᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᖃᐊᑎᖃᓗᑎᒃ ᐊᓛᔅᑲᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᑯᑎᑦᑐᓂᒃ
 • ᑲᓇᑕ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᕐᓱᕈᕐᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕆᐊᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᒥ
ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ:
sasasas