Travailler avec RCAANC au Nunavut

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᖕᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᒐᓗᐊᕈᕕᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᕐᓯᐅᕐᓗᑎᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓂᑯᒍᕕᑦ ᓄᑕᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑕᕈᒪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᕈᒪᓗᑎᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᖃᕐᑐᑦ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ !

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒋᒐᔭᕐᐸᒃᑲ ᓄᓇᕗᑦᒥ

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕆᐊᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᐅᕐᑐᑦ ᐃᕿᐊᓱᖏᑦᑐᓪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᔪᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖓᑕᓂᓗ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᒃᒥᔪᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᒪᒍᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕈᑎᖏᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᓂ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᑎᖃᕐᐳᑦ ᓇᒃᒥᓂᖅ ᖁᕕᐊᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᕐᓗᓂ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᑐᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᐅᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᒧᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᕆᓪᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐸᓪᓕᐊᓗᓂᓗ, ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᔪᕆᕐᓱᐃᔾᔭᐅᓗᓂ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᖓᔪᖃᒧᑦ, ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ - ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᕋᒐᖃᕐᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᓄᑦ ᑭᒐᕐᑐᐃᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓗᓂ.

ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᓂᖏᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᑐᑦ, ᐃᑲᔪᓯᐊᖃᖅᑐᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐃᑲᔫᓯᐊᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕋᓚᒥᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᑭᑦᑐᕐᒥᐅᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒥᓲᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓅᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐊᓚᑏᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᑲᔫᓯᐊᕆᓗᒍ. ᐊᑭᒃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑕᓂᓕᒫᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ. ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᕐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐃᑦ ᐃᓐᓄᑦᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓲᑦ.

ᒫᓐᓇᓕᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ, ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ:

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ

ᐃᓚᖓᑦ ᑐᕋᒐᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑦ ᑭᒐᕐᑐᐃᔪᓂᒃ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᖅ. ᐃᓄᐃᑦᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑭᒐᕐᑐᐃᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑐᓂ ᒪᓕᒃᓗᒍ ᐅᓄᕐᓂᕆᔭᕆᐊᖃᕐᑕᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᓄᒋᐊᒃᓂᖏᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ 23-ᒥ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᒃᒪᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑐᓂᒃ ᐊᕿᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᕋᒐᕆᔭᖓ ᐱᓇᓱᒃᓗᒍ.

ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ 23.4.1. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦᒥ, ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐋᕿᒃᓱᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓯᖁᓪᓗᒍ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐅᖃᕐᓯᒪᒃᒥᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ:

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᐸᓪᓕᐊᓗᓂᓗ, ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦᓗᓐᓂᑦ ᐊᓯᖓᓂᓗᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᔪᒥᓇᕐᑐᓂᒃ ᐃᓕᒃᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐱᒋᐊᕐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᕆᓕᕐᓗᓂᐅᒃ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᑕᓂᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒃᒪᖓᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᕿᔭᕐᑎᑕᖏᑦ.

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᕙᒃᑐᑦ ᓴᓇᔨᒥᖕᓄᑦ ᐊᑭᑐᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᕗᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓛᕈᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᕙᑖᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᒥᖕᓂ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᐃᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ: ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᕕᑦ?

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᕐᒧᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᖅ ᑖᓐᓇ ᕿᓂᓛᖅᐸᐃᑦ ᐄᐳᓪ/ᒪᐃᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ.

ᑭᓲᕙ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ?

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᒃᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᐃᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖅᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔪᕈᓐᓂᕐᓗᓂᒋᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᐱᕕᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᔪᐸᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᒍ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᔪᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᑦᑐᑎᐅᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᔨ, ᐅᔭᕋᓕᕆᔨ, ᐃᒥᓕᕆᔨ, ᓄᓇᓕᖕᓄᕝᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨ ᐊᓯᖏᓪᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑯᓂᖓ:

Job Poster PDF version

PDF of Job Poster

(3,319 KB, 1 page)

  • ᓄᓇᙳᐊᓕᐅᕈᓐᓇᖅᓯᓗᓂ
  • ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᒃᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃᓗ
  • ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒍ ᐅᔭᕋᖕᓂᒃ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᑭᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ
  • ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᒥᓱᑦ

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ?

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓯᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᙶᖅᖢᑎᒃ, ᓯᓚᑖᓂᓗ. ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕕᖃᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᔭᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᓚᖑᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᓴᓂᒃᓗ ᕿᓂᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓕᓂᓐᐊᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᑭᓇᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐸᑦ?

ᐱᓇᓱᒃᑯᕕᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓗᑎᒃ, ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᔪᐊᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᖅ. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᐅᔭᒃᑰᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᔪᐃᓐᓈᕈᑕᐅᔪᒥᒡᓗ.

ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᖃᓪᓗᓇᐅᔭᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᔪᙱᒃᑯᓂ ᐱᐅᓪᓚᕆᒃᑲᔭᖅᑐᖅ.

ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᔪᕕᓂᐅᖏᒻᒪᖔ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᑦ.

ᖃᖓ ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᑐᓂᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᓪᓗ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᓘᕆ ᑕᒡᒎᓇᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒡᓚᒡᕕᖓᓄᑦ.

ᐃᓚᓕᐅᑎᓛᖅᐸᐃᑦ ᓈᓴᐅᑎ IAN-SUM-I7 ᐆᒃᑐᓕᕈᕕᑦ.

ᐆᒃᑑᑏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᖅᑲᐅᑎᒋᔭᐅᙱᓪᓗᑎᒃ ᑎᑭᐅᑎᓇᓱᖕᓂᖓᓂ ᒪᐃ 31, 2017.

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕕᒃᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᓂᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᓂᖅ ᖃᓄᕐ ᑐᑭᖃᕐᐸ?

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᓂᖅ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᕐᕕᒃᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᓂᐅᔪᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᖅ ᐊᑭᓕᕐᓱᕐᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓇᓇᐅᑎᑕᕈᑎᒋᓗᓂᐅᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖓᒍᑦ.

ᖃᓄᐃᒪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑎᑦᑎᕙᑦ?

ᑐᕋᒐᖃᕐᑐᒍᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑐᒪᓪᓗᑎᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᑕᐅᓂᐊᕐᑐᒥᒃ. ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᒧᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᕆᕐᓯᒪᓕᕈᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᒥᒃᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓇᓱᒃᓂᕐᓴᐅᓂᒍᑦ.

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᓱᒍᓇᕐᐳᖓ?

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓪᓚᒃᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᓇᓱᒃᐸᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒋᔭᒥᓂᒃ, ᑲᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓛᕋᒥᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕌᓂᒡᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓂᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐅᑎᓂᐊᖅᑕᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᑎᖃᓚᖓᒃᒪᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ. ᐸᕐᓇᐃᓂᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑕᖓᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐱᓕᕆᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓴᕿᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᕕᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᑐᓂᒃ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᑎᒃ. ᐱᓯᒪᓇᓱᓛᕆᔭᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓗᑎᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᐱᑕᖃᓐᖏᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒋᑦ, ᓴᕿᑎᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᓴᓇᔨᒃᓴᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓂᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᖢᒍ, ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᓴᓈᕆᔭᐅᔪᒫᕋᒥᒃ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓗᑐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᕗᑦ ᓴᓇᔨᖃᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐊᖏᕈᑎᓂ ᐃᒪᖓ 23 ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᑖᕈᑎᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᓐᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᓯᒪᔭᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐅᑯᐊ:

  1. ᐊᑐᖅᓯᓗᑎᒃ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦᑎᓇᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᑎᑦᑎᕙᓪᓕᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᓄᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕐᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ
  2. ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓗᒋᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒥᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᓅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᑦ ᐊᖏᕈᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᖁᔭᖏ ᐊᑐᖅᐃᓇᕆᒐᑦᑎᒍᑦ ᑐᕌᖅᑕᐃᓐᓇᕆᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᖕᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᑎᑦᑎᕙᓕᐊᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒥᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓕᐅᕆᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᓗᑎᒃ ᑎᑭᐅᑎᓗᒋᑦ ᐃᑦᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᖁᔭᖏᓐᓄᖅ.

ᐅᖃᕐᕕᒋᑎᒍᑦ

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ
ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᐊᓂ
ᕿᒧᒡᔪᒃ 969 ᐊᒡᓚᒡᕖᑦ ᑐᒡᓕᐊᓂ ᓇᑎᕐᒥ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 2200
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐊᐱᖁᑎᖃᖅᐲᑦ?
ᐅᓇ ᒥᓯᓕᓐ ᕿᓚᑉᕙᖅ-ᑰᑎᐄ ᐅᕙᓂ.
ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᒋᓗᒍ: nunavuthr@aandc.gc.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-975-4744
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-4560

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :